Thursday, November 19, 2015

Sunday, November 8, 2015

Sometimes, they roam free, and - still - nobody wants them.